Huguette’s Paasboodschap 2019

Gepubliceerd op 21 april 2019 door Huguette

We wensen ieder op deze zonnige Paaszondag de moed toe om het leven in zijn volheid te omarmen, met alles wat zich vanuit de donkerte in licht ontvouwt en zich in de dans van het Leven voegt.

Pasen 2019

 

De Levensdans

pastedGraphic.png

Een bron ontspringt 

in het hart van de dans

van donker met licht

van geboorte met dood

in het leven 

dat zich verdicht

in wervelende bewegingen 

van licht 

dat uit de dageraad geboren

dansend het leven baart.

In de beweging

word ik danser

in wie zich het spel

van wit en zwart

bron en grot voltrekt.

Dansend weet ik mij

noch begin noch einde

noch leegte noch volheid

noch hoogte noch laagte

noch orde noch chaos

maar een beweger 

ergens daar tussenin

scheppend deelhebbend aan

groei en afbraak.

Op het raakvlak 

van wat zich 

dansend in mij voltrekt

als een en twee

word ik door de adem van drie

verwekker en schenker

van licht en donker

van wit door zwart bewoond

en van zwart door wit gezuiverd.

Dansend beweeg ik

in vallen en opstaan

dood en opstanding

als kleine mens in een Grote Levensdans

Geen adem gaat voorbij

zonder de streling van de geest

die het leven doorademt,

dat scheppend en vernietigend

uit de nacht dag wordt

die aan het licht treedt.

Wanneer niet weten 

als adem in weten

uit niets de veelheid 

van het leven baart

mij als dansende getuige

in de volheid van het bestaan optilt

word ik dansend

dans en getuige

beweging en beweger

een minnaar 

van donker en licht

een veranderlijk wezen

als deel van een 

oneindige aanwezigheid

die beide verbindt en overstijgt

en als een dansende beweging 

zich uit de eenheid ontvouwt

en minnend

de mens in wording in mij baart.

 

© Huguette Beyens 

 

Pasen 2019 

Kerstmis 2018

Gepubliceerd op 25 december 2018 door Huguette

Kerstmis 2018

 

De helder zilveren nacht zinkt zwanger 

over de ijzige velden in het donker neer.

Teder behoedzaam ontvangt de stilte

hem in haar zachte armen en bemint.

 

Wiegend baren de verstilde bomen

de helle klanken van een lied uit de hemel

dat parelend licht in de fonkelende sterrennacht

een herinnering aan Liefde in de diepe zwarte voren 

van de aarde plant.

 

Aangeraakt en verwonderd

buigt de boer zich over de aarde

en zegent haar 

waar ze trillend de hemel kust.

In een stil getuige zijn

van wat zich in deze omarming voltrekt.

 

Ziende wat zich voor zijn ogen ontsluiert,

ontwaart de mens verstild

de essentie 

die vorm baart.

 

Barend wordt de mens

wat hij ontwaart

voorbij het zien

op het raakpunt van 

hemel en aarde

waar zon en maan

en de hele kosmos zich 

hun oorsprong herinneren.

 

Waar in de ochtend

tussen het mijmerend rijm

van bevroren velden

en de zachte streling van de grond 

van een grazend hert

de nacht in de dag glijdt,

wordt zich herinneren

de toonaard van wat 

zich dienend in de aarde voltrekt.

 

Een buigzaam toegeven

aan wat zich onstuitbaar 

in de mens verdicht

een drang tot baren

van essentie in vorm

het ontsluiten van herinnering

van wat onnoembaar groot

zich in het kleine openbaart.

Een kind dat de schoot van de aarde

tot moeder verheft.

 

We zijn de wekkers van sterrenstof

dragers van herinnering

tot klei gevormd

om schoot te zijn

voor Leven 

dat zich onophoudelijk

vanuit het donker

tot  Licht verdicht.

 

Verwijlend bij de barende ochtend

en het smeltend rijm

ontsluiert de zon

zich vol en rond

aan de einder.

De mens herinnerend

aan vorm en essentie

tegelijk.

 

Het wonder dat zich ziende

voorbij de ogen voltrekt.

Waar stilte onzichtbaar 

het raakpunt vindt 

tussen worden en zijn.

 

De mens keer op keer gegeven

een blanken wit

zich ontvouwend Zijn.

 

Vreugdevol Kerstmis vanuit een wit berijmd ochtendlijk 

Huize Poustinia

 

Huguette Beyens 

Paasboodschap

Gepubliceerd op 1 april 2018 door Huguette

pasen 2018

 

 

Het levensweefsel

 

De kiem in de aarde
ontvouwt zich tot weefsel,
dat in de vorm verdicht,
lichtend in prille bloei,
vanuit de donkerte,
zich aan de klaarte geeft.

Geest verdicht zich
waar de aarde
tot schoot
voor de hemel wordt,
smeltkroes met
zich ontvouwend leven.

De ene schoot
baart de andere,
zich niet ontziend,
de golvende weeën
van openbaring.

Er is een klaarte
die onstuitbaar voedt
onnoembaar aanwezig
in sprankels van leven
die zich wevend verdichten.

De donkerte licht op,
waar aarde ze wakker kust,
teder haar armen opent,
voor weefsel dat
uit de spankracht
van de levensdraden
ontstaat.

De tijd,
zwanger van donkerte,
en de traagheid van het dragen,
spreidt zich stuwend duizendvoudig open,
in kwetsbaar jong groen,
dat in zich de belofte
van weerbaarheid draagt.

We worden gebaard,
onstuitbaar krachtig,
uit een nooit aflatende omhelzing
van de aarde
die onnoembaar
de hemel bemint.

Het leven weeft zich in ons,
met de levensdraden,
van duizenden levens,
herhaald gedragen,
door liefde,
die wevend beweegt,
tussen geest en materie.

Zo bewegen wij,
wevend van dag tot dag,
uur tot uur,
moment na moment,
tussen de spandraden van het leven,

en worden het weefsel,
dat zich in ons ontvouwt,
als draagkracht  voor
het baren van
wie we zijn,
weerbaar kwetsbare wezens,
die de herinnering van liefde
in zich dragen.

Liefde die wevend verbindt,
wat zich tastbaar in ons,
van donker naar licht,
van binnen naar buiten,
in ons scheppend ontvouwt.

 

Pasen 2018.

ten Huize Poustinia

© Huguette Beyens

De jaarronde en Ode aan de ander

Gepubliceerd op 26 december 2017 door Huguette

DE JAARRONDE IN POUSTINIA

We bewegen ons nu in de eerste dagen van de Winter waarin het jaar zichzelf met de Midwinter afrondt om zich met Kerstmis weer in het perspectief van openbaring verder te ontvouwen. Nieuwjaar neemt straks de vaandel over en draagt in zich de belofte van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het is de mens gegeven om deze te ontwikkelen.

We worden er zo voortdurend aan herinnerd dat we niet aan het oude vastgekluisterd zitten opdat het zich eindeloos zou herhalen maar dat uit het oude een nieuwe levensdrang ontstaat die het oude in een ander perspectief plaatst. Een perspectief dat we gaandeweg doorheen het nieuwe jaar ontdekken.

Zoals ook de jaarringen van een boom spiraalsgewijs groeiend, immer weer vorm geven aan de stam die zich oprichten wil om de kruin te dragen, zonder de wortels te veronachtzamen.

Lees verder »

Conferentie Crossing the abyss

Gepubliceerd op 29 september 2017 door Huguette

De conferentie Crossing the Abyss waar we juist geteld negen maanden lang aan hebben gewerkt ligt achter ons. Het is even wennen aan de ervaring dat we nu niet meer aan het voorbereiden zijn maar dankbaar terug kunnen kijken op. Elk initiatief is ook altijd een leerervaring en de vraag wat we ervan dienen te integreren om deze leerervaring in de toekomst te investeren dient zich nu aan.

De conferentie telde meer dan tweehonderd deelnemers en we zijn blij dat zoveel mensen respons gaven op onze uitnodiging deel uit te maken van deze verrijkende dag. Aan zoiets beginnen is altijd ook een sprong in het onbekende en het is fijn als het voor anderen betekenis krijgt. Nog fijner is vast te stellen dat geestelijke kwetsbaarheid met steeds meer zorg wordt omringd omdat bij meer mensen het besef leeft dat de geestelijke dimensie van ons bestaan verzorgen een levensnoodzakelijk gegeven is.

De conferentie beoogde niet volledig te zijn maar een deur te openen om een zo breed thema als geestelijke kwetsbaarheid volop ruimte en perspectief te geven. Om het niet langer gevangen te houden in éénduidigheid maar het vleugels te geven door vanuit meer invalshoeken naar hetzelfde te kijken. Door een trans-disciplinaire omkadering kunnen thema’s die eraan raken breder en rijker worden belicht en we zijn dan ook dankbaar dat de sprekers die meewerkten geëngageerd hun bijdrage leverden.

Lees verder »

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: