Over het leven, een meesterwerk van de geest

Workshop in de serie Levende mystiek

Van: 11 mei 2018 18:00

Tot: 13 mei 2018 14:00

Prijs: € 255,00


Website: www.omraam.nl

Aanmelden

Over het leven, een meesterwerk van de geest
met als gastdocent Klaas Laan die ons laat kennismaken met de ideeën van Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Heden ten dage zijn vele mensen op zoek naar geestelijke voeding, die zich doorgaans vertaalt in een visie op het leven waarin men betekenis verleent aan wat men ervaart. Daartoe horen ook inzichten, ervaringen, en leringen van mensen die op hun levensweg vele hindernissen namen en van het leven zelf leerden op welke manier ze hun leven meer richting konden geven en vooral ook betekenis.

Niet zelden leidde hun zoektocht naar de samenhang der dingen. De wetten van de aarde die de wetten van de hemel spiegelen en omgekeerd. De oergrond van waaruit elke mens beweegt, die ook sturende energie of liefdeskracht kan worden genoemd. Aan de basis van een diep verlangen naar de zijnsgrond van het bestaan beweegt een weten dat alles met elkaar verbindt. Niets staat op zich.

 

 

Deze essentie van het leven werd door velen benoemd, geleefd en vertaald in een levenshouding, die uiteindelijk door ervaring en inzicht in deze ervaring deel kan gaan uitmaken van het dagelijkse leven. Een in overeenstemming met een grotere samenhang op kleinere schaal bezig zijn, maar zich juist hierdoor geïnspireerd en gedragen voelen.

Steeds meer zoeken mensen ook naar de vertaalslag van wat ze als geestelijke voeding ervaren in dat waar ze mee bezig zijn, de uitdagingen waarvoor het leven hen stelt. Het kunnen benoemen en herkennen van wat men leeft.

De reeks ‘ Levende Mystiek ‘ beoogt tijd en ruimte te creëren om mensen aan het woord te laten die zich door het geestelijke erfgoed van mystici en andere geestelijk geïnspireerde mensen in hun dagelijks leven laten leiden en van hun ervaring en toepassing ervan getuigen.

Zo waren bij ons eerder onder meer Paul Revis over Teilhard de Chardin, Tjeu van den Berk over Jung en zijn benadering van het godsconcept te gast. Willem opende de dialoog over het geestelijke erfgoed van Gurdjieff en Huguette over Hildegard von Bingen. Geen enkele invalshoek is doel op zich maar draagt bij tot een bredere reflectie over en het anders kaderen van wat men ervaart.

Deze keer laten we Klaas Laan vertellen over zijn ervaringen met Omraam Mikhaël Aïvanhov, die in zijn filosofie focust op het verbeteren van de kwaliteit van het leven op aarde door een steeds sterker ervaren van hoe universele wetten alle levensvormen besturen.

Klaas Laan, die we al vrij lang kennen, is zelf een begeesterd man, geboeid door de zin van het leven en vooral ook door de vraag hoe wij mensen zinvol kunnen leren inspelen op wat het leven ons aan levenslessen aandraagt.

In het weekend deelt hij met ons hoe de inspiratie van Aïvanhov hem dieper bij zichzelf heeft gebracht en hoe hij haar in zijn leven integreert. Voor wie niet eerder van Aïvanhov hoorde is het een introductie, voor anderen een verdieping.

Over de inhoud van het weekend schrijft  Klaas Laan het volgende:

HET LEVEN, MEESTERWERK VAN DE GEEST

Welke spirituele invalshoek ook wordt gekozen, steeds wordt uitgegaan van de essentie van het leven. Voor de Bulgaarse filosoof en pedagoog Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 – 1986)  is  spiritualiteit gebaseerd op het besef dat wie doordringt in het mysterie van het leven, ook het mysterie van de godheid nadert. We denken het leven te kennen, maar stellen we niet alleen de uitingsvormen ervan vast? Om echt het intense leven te kennen is er werk aan de winkel.

Voor Aïvanhov drukt de meest wezenlijke spiritualiteit zich uit door een wijze van leven. Methoden, die eenvoudig en doeltreffend zijn, stellen de mens in staat zonder gevaar voort te gaan op het pad naar de volheid van het spirituele leven. Zijn filosofie van universele broederschap is gebaseerd op de principes die het uitgangspunt zijn van alle religies.

Gedurende het weekend worden enige grondthema’s belicht over de wijze waarop de mens zich bewust in dit proces kan begeven.

Meester Aïvanhov spreekt in dit verband over ‘inwijding in het dagelijks leven’.
Wat kan daar de praktische implicatie van zijn?

Een ieder kan met deze levensfilosofie aan de slag op grond van de mogelijkheden die haar of hem nu gegeven zijn. Niemand is uitgesloten van dit werk. Alles draait erom doordrongen te zijn van hoe we door de Schepper zijn opgebouwd qua lichaam, ziel en geest…

DE VIER ELEMENTEN

Het studieprogramma van de inwijdingsschool van Omraam Mikhaël Aïvanhov is erop gericht de vier elementen te begrijpen op fysiek, psychisch en spiritueel niveau. Dit betekent dat we het element aarde vertalen in het optimaal maken van het fysieke lichaam, dat het element water wordt vertaald in het zuiveren en subtieler maken van onze gevoelens, verlangens en dat we het element lucht vertalen naar het zuiveren en bewuster gebruiken van onze gedachten. En het element vuur? Het spirituele leven staat of valt met het begrijpen en beheersen van het seksuele vuur, dat ons kan verteren of de verlichting kan brengen.

Indien de tijd het toelaat wordt ook dieper ingegaan op de wezenlijke bewustzijnsstap die Aïvanhov bepleit, het ontwikkelen van

DE INTUÏTIE

Hij  zegt: ‘Het wordt tijd de eigenschap van het causale gebied, de intuïtie, te ontwikkelen. Even verderop zegt hij: ‘Er moet een derde principe komen dat bemiddelt en uitlegt dat zowel de subjectieve als de objectieve manier van kijken slechts de helft van de realiteit kunnen kennen. Deze eigenschap is aan de intuïtie gegeven.’

 

 

Dit is hard nodig, want de huidige wetenschappen zijn aan de grenzen gekomen wat betreft hun vermogen om de werkelijkheid te begrijpen.

Een ruimere en diepgaandere opvatting van wat wetenschap is, zou haar ook met religie kunnen verbinden. Aïvanhov: ‘Wetenschap en religie zijn niet gemaakt om elkaar te bestrijden, maar om elkaar aan te vullen. God kan onmogelijk in het universum, dat Hij heeft geschapen, en in de mens, die Hij naar Zijn evenbeeld heeft gemaakt, twee onverenigbare realiteiten hebben geïntroduceerd.’

Er wordt een DVD vertoond over leven en werk van Aïvanhov, evenals een korte video voordracht (ondertiteld) van hem.

Aïvanhov heeft ons maatstaven gegeven die het mogelijk maken de authenticiteit van een spiritueel leraar vast te stellen. Deze kenmerkt zich bovenal door zijn of haar onbaatzuchtigheid. Hij zegt daarover:”Wie een dienaar van God en de mensheid wil zijn, is als de zon: hij geeft zonder ophouden en verwacht er niets voor terug.”

Tijdens het weekend kunnen eenvoudige spirituele oefeningen worden ingeleid en beoefend. In afstemming met de deelnemers wordt daar aandacht aan besteed.

Voor deelname is geen voorkennis vereist.

Het weekend wordt inhoudelijk verzorgd door Klaas Laan. Hij heeft een praktijk voor  Jungiaanse psychotherapie in Zandvoort (NL). Tevens maakt hij deel uit van het team van Stichting Prosveta Nederland, dat de boeken van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov in het Nederlands uitgeeft. Regelmatig schrijft hij artikelen (o.a. in Bres) en geeft hij lezingen over het werk van Aïvanhov en Jung.

“Als een vogel vlieg ik van tak tot tak
Wie me ziet, kijkt zijn ogen uit.
Een zonne-loflied welt op in mijn hart,
klare beken ruisen met me mee.
Vóór me rijst een witte bergtop omhoog
die mij wenkt; klim hoger, hoger, hoger…”

(tekst van een lied dat in de school van Meester Aïvanhov wordt gezongen)

www.omraam.nl

 

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: