Alle aktiviteiten in
Huize Poustinia
worden georganiseerd door
de VZW Het Levenssnoer
op het zelfde adres
info@hetlevenssnoer.be

Huize Poustinia
Beho 108
6672 Beho - België
Tel: 080 - 517087
info@poustinia.be

Alle betalingen
voor alle altiviteiten
in Huize Poustinia
op naam van
VZW Het Levenssnoer
BE19523080387312

ezeltransparant3
ezeltransparant1
aktiviteiten-foto

pasen en
het beloftevolle perspectief

 

Pasen en het beloftevolle perspectief op de totaliteit van het Leven.

 

Het stijgt van de aarde naar de hemel
en daalt weer van de hemel naar de aarde,
en verkrijgt zo de kracht van de werkelijkheden boven
en de werkelijkheden beneden.

Zo zult gij de glorie van de gehele wereld verwerven en
alle duisternis zal uit je wijken.

Hermes Trismegistos

 

In december hielden we stil bij de invloed van levensritme en getijden en hoe dit zijn weerklank vindt in rituelen en jaarfeesten. Het volgen van de jaarfeesten is voor ons niet enkel een tijdslijn op de kalender maar ook een belangrijk oriëntatie op thema's die op deze feesten resoneren en die hun wortels hebben in wat er tijdens het jaar in de natuur gebeurt.

De natuur die ons zoveel spiegelt dat waardevol is om te verinnerlijken.

Als mens kunnen we dank zij natuurprocessen onze eigen ontwikkeling en initiatiemomenten in onze levensgang herkennen en verdiepen.

Met regelmaat zoemen we in op één van de grote jaarfeesten om stil te staan bij wat in essentie wordt gevierd en hoe dit we dit in onze tijd zinvol kunnen integreren. Ze zijn in wezen op natuurwetten geënt en ontlenen er ook grotendeels hun zingeving aan.

Als echter geest en natuur zich van elkaar losmaken dan gaat deze zingeving verloren en dreigt de spiritualiteit van boven de spiritualiteit van onder te verdringen wat leidt tot vervreemding en verdeeldheid.

Jaarfeesten spiegelen het proces van opgang en neergang in de natuur maar ze zijn tevens ook een impuls tot opbouwen en loslaten. Door ons erop af te stemmen en hun zin te ervaren en te belichamen kunnen we ons dagelijks leven met meer diepgang leven. Een leidraad die op de natuur is geënt is onvervangbaar en wonderbaarlijk rijk. Op deze wijze ontvouwt zich steeds meer van het mysterie van het leven zich voor ons geestesoog, dat peilt naar betekenis. Betekenis geven aan wat we van natuur leven.

Pasen nadert en deze weken voelen we hoe de opwaartse beweging van de zon ons meeneemt in haar uitdijende spiraal van levensvormen, die ontkiemen, ontstaan en door hun diversiteit aan leven en kleur bekoren en betoveren. Deze perioden van het jaar spoort ons aan wakker te worden en aan onszelf te ontwaken.

Het Paasfeest vertelt ons het verhaal van menswording: het proces van mens worden. Een verhaal dat deel uitmaakt van de grote scheppingsmythen van de mensheid. De scheppingsmythen wortelen in het Oerweten van de mensheid dat ons bestaan, en dus ook Het Bestaan een wordingsproces is. Veel vruchtbaarheidsrituelen gingen met het ontstaan van scheppingsmythen gepaard. In het hoogfeest van Pasen vloeien ze samen en raken dan ook aan de essentie van het leven. Geboorte en dood waarin de Polariteit van het Leven zich ononderbroken uitdrukt.

Als we geboren worden ontwaken we in de wereld, en vanaf dan zal de relatie die we met de wereld aangaan-in een eerste fase zeer bepaald door onze opvoeders-inkleuren wat we in deze wereld zien en in onszelf ontdekken.

Ontwaken eindigt niet bij de geboorte. Geboorte is een fundamentele ervaring van hoe inwijding zich in ons voltrekt. Een voortdurend bewegen van binnen naar buiten. En opdat deze beweging zich zou kunnen herhalen tegelijk een bewegen van buiten naar binnen. Want aan elk ontwaken gaat een geboorteproces vooraf.

Wezenlijk bij een geboorteproces is de verbinding die ontstaat tussen binnen en buiten.

Tijdens de zwangerschap belichaamt de moeder-als ze zich goed op haar baby afstemt de beweging van buiten naar binnen. Zo leren we deze beweging al heel vroeg, op voorwaarde dat ze ons gespiegeld wordt. In vertrouwen dalen we in door de donkere doorgang, het ongekende gebied naar het licht, waar de wereld aan het licht treedt, en waar we ons wederom in vertrouwen aan overgeven.

Een vertrouwen dat in eerste instantie door de levendige interactie tussen moeder en kind wordt gevoed. Als de moeder het kind zoogt dan wekt ze de herinnering aan de beweging van buiten naar binnen. Het zogen belichaamt zo de attitude of levenshouding die we leren om ervoor te zorgen dat beide bewegingen zich kunnen blijven voltrekken. Het zich naar binnen en naar buiten wenden. De moeder wendt zich naar het kind en het kind naar de moeder.

Het is allemaal een voorbereiding voor wat we later in ons leven, bij elke nieuwe groeifase, dienen te herhalen om te ontwaken aan wat zich aandient om verder te groeien. Het telkens weer opnieuw leren maken van deze beweging.

Tijdens het geboorteproces ervaren we eveneens de verbinding tussen boven en beneden. We dalen letterlijk in. Tijdens ons leven realiseren we wat we tijdens de zwangerschap hebben geleerd.

De ene bewustzijnsdimensie die zich na de andere voltrekt. De ene inwijding na de andere, waardoor ons geest wordt gevoed, waaraan we in ons leven ontwaken.

Dit alles is in de notendop de essentie van een scheppingsmythe. Ze geeft betekenis aan het proces dat aan groei en ontwikkeling ten gronde ligt. Ze is de levende herinnering aan de vele ervaringen die onze geest hebben gevoed en waarvan iedere cel van ons lichaam een kiem in zich draagt. Een kiem van licht, van goddelijk bewustzijn. Van geest die in de materie indaalt.

Dit betekent een bewustzijn dat in staat is om zich verder te ontwikkelen naarmate de beweging van binnen naar buiten, van boven naar onderen en omgekeerd wordt gemaakt. De ene beweging kan immers niet zonder de andere.

Ze zijn beide noodzakelijk om de grond van ons bestaan te raken en aan onszelf toe te komen.

In dit perspectief is spiritualiteit die in de volheid van het leven is geïntegreerd een toegeven aan de drang om de grond te vinden en om vanuit deze grond volledig mens te worden. Volledig niet in de zin van volmaakt maar levend vanuit twee bewegingen die samen een derde beweging bewerkstelligen. Zo kan je volledigheid ook opvatten als een toestemmen in een blijvend in beweging zijn. Een toestemmen in de ene beweging die uit de ander volgt of ze beantwoordt.

Op deze wijze staan we voortdurend voor de uitdaging om dat wat tegengesteld is aan elkaar met elkaar te verbinden, om niet aan een eenzijdige ontwikkeling ten prooi te vallen. Elke eenzijdige ontwikkeling wordt op den lange duur gewelddadig omdat ze ten koste gaat van. Ze doet ons wezen of dat van een ander geweld aan.

Anders gezegd: elk levend wezen op deze aarde is onderhevig aan de wet van polariteit. Omdat het een kosmische wet is, waar het ontstaan van het leven op gebaseerd is.

We kunnen ons als mens niet onttrekken aan de werking van tegengestelde psychische krachten in ons. Onbewust voelt de mens zich soms verscheurd, verdeeld, in twijfel, onderhevig aan innerlijke strijd. Alsof het ene deel in ons de belangen van een ander niet dient. Wanneer dit het geval is wordt dit als pijnlijk ervaren, als een conflict waarin men verstrikt kan geraken. Deze verdeeldheid wordt mede gevoed door het veronachtzamen van de verschillende dimensies van het leven.

De belangen van de wereld zijn niet per definitie de belangen van ziel en geest.

Het gevolg is dat de geest zich tegen het lichaam keert en omgekeerd. Hoog maakt zich los van laag en laag van hoog. Bovendien wordt de wereld voor het innerlijk leven bedreigend en omgekeerd.

Als dit alles ook nog eens op de buitenwereld wordt geprojecteerd bevechten we dit ook nog eens in anderen.

Dit alles als we niet begrijpen hoe bewust en constructief om te gaan met de polariteit van het leven.

Dit brengt ons bij de wezenlijke vraag: hoe omgaan met wat zich als tegengesteld laat voelen en ervaren. Natuur en cultuur, geest en materie, donker en licht, sterk en zwak, bewust en onbewust, ik en het zelf, dag en nacht, zomer en winter, vrouwelijk en mannelijk.

En vooral ook met alle facetten van het menszijn die we als lief of vijandig ervaren, omarmen of afstoten, de licht-en schaduwzijden van ons wezen, die soms voor veel tegengestelde stemmingen zorgen die als belastend worden ervaren. Op welke wijze kunnen we leren ze met elkaar te verzoenen?

Pasen wezenlijk, viert de doorbraak van het leven, wat uit de donkerte aan het licht treedt, maar dat om te kunnen groeien ook aan donkerte onderhevig blijft. Om het licht te begrijpen dienen we het duister in te gaan en om het duister te leren kennen nemen we een licht mee. Het ene kan niet zonder het andere.

We nemen in dit weekend op levendige wijze onder de loep hoe we hieraan een persoonlijke invulling kunnen geven. Het gaat er niet om om de wereld te veranderen maar om onze houding naar de wereld te veranderen zodat we bewust respons kunnen geven aan de uitdaging om in een verdeelde wereld de tegenstellingen met elkaar te verzoenen. Het ik is te klein om de volheid van het leven te omvatten. Alleen door het aanboren van nieuw bewustzijn, in de zin van ontwaken aan onszelf raken we het aan.

We kunnen met de tegenstellingen die we in en buiten ons ervaren meer doen dan er alleen maar slachtoffer van worden. We kunnen ze beter leren kennen en ze vooral in het perspectief van polariteit anders leren vertalen en betekenis geven. Het is de mens gegeven door betekenis te geven aan, een nieuwe wending te geven aan wat niet meer levensvatbaar blijkt.

Zo wordt de levensimpuls van Pasen een opdracht van elke dag, een breken uit het ei van levensmogelijkheden die elkaar niet uitsluiten maar wel aanvullen in een raakpunt, wat verder reikt: dat wat niet eerder in het zicht was en nu aan het licht treedt.

 

eenheidzevendepaaszondagc1638

 

 

Ik ben geen jood, christen, geen moslim.

Ik ben niet het Oosten, noch het Westen.

Ik heb de dualiteit achter mij gelaten,

de twee werelden gezien als één.

Het is één dat ik zoek,

één dat ik ken,

één dat ik zie,

één dat ik roep.

 

Rumi


 

in de serie

“Een lied van de sterren”

een vierdaagse

van donderdagavond 13 april om 18.00 uur

t/m zondagmiddag 16 april om 14.00 uur

Bijdrage € 350,00 all-inn

 

Huize Poustinia - Beho 108 - 6672 Beho - 080-517087 - www.poustinia.be

kosmischeei


terug naar agenda