mensenknop1a1a1
DE OUDE WIJZE MAN

Peilen naar geestelijke diepgang
het herkennen van de kracht van
De Oude Wijze Man

item2

Er was eens een oude wijze man die over een pad liep. Een jonge man naderde hem uit de tegenovergestelde richting.
De jonge man had zijn blik zo op het pad gefixeerd dat hij tegen de oude man op botste.
De oude man keek de jonge man streng aan en vroeg hem waar hij heen ging.
Mijn toekomst tegemoet, antwoordde de jonge man. 
Hoe weet je dat je hem al niet voorbij bent?, vroeg de wijze oude man.

Op de top van een heuvel in Yemen zit een oude man voor zich uit naar de verte te staren.Voor hem strekt zich een landschap uit met prachtige heuveltoppen waarin de zon haar hangmat vindt. Een jongere man nadert de oude man en spreekt hem aan. Hij groet hem en buigt zich voorover en kust de hand van de oude man. De oude man kijkt hem met een glimlach diep in de ogen en weerspiegelt diepgang.

In dit perspectief ontdekt de jongere man zijn eigen identiteit en zijn reden van bestaan. Hij herkent wie hij is, omdat hij een spiegel heeft voor het weten dat hij in zich draagt. Het is een ritueel wat vaak wordt gezien in culturen waarin ouderen nog om hun levenservaringen geacht en gezien worden. Zo hebben de jongeren nog iets om op terug te vallen, een referentiepunt. Heel vaak belichamen deze ouderen ook de waarden van hun cultuur en zijn ze door hun aanwezigheid richtinggevend.

Onlangs verloor de wereld één van haar Ouderen, Nelson Mandela één van de eerste leden van de groep The Elders, in het leven geroepen door twee jongere mannen, Richard Branson en Peter Gabriel. Zij zagen hierin de mogelijkheid voor de mensheid om te leren van hun ervaringen en om voor problemen oplossingen te vinden die het welzijn van het geheel dienen.

Door ervaringen leert de mens over zichzelf en de wereld en eveneens door ervaringen krijgt het leven diepgang. Lerend en kijkend naar ervaringen wordt soms duidelijk welke patronen steeds terugkomen, welke veranderingen zich voltrekken en welke waarden hierin bepalend zijn. Door ervaringen te achten en ze als referentiepunt te leren gebruiken kan er wijsheid worden gedestilleerd. Waarden die echt een grond onder de voeten geven weerspiegelen deze wijsheid en vloeien niet voort uit overtuigingen en meningen. In die zin weerspiegelt de oude man uit Yemen, de essentie van zijn levenservaringen en wordt hij opgezocht om door gefundeerde en geleefde raad een richting aan te geven zonder de ander zijn ervaring te ontnemen of voor te willen zijn. Hij is wegwijzer en niet de weg. Inspirator en niet de inspiratie. Mentor en niet de innerlijke leidsman. Geestelijke en niet de geest zelf. Toch heerst er hieromtrent veel verwarring en draaien veel mensen het om. De geestelijke leiders, die men in de buitenwereld zoekt en waaraan men zich soms vastklampt met verlies van zichzelf, dienen als invulling voor de geestelijke diepgang in zichzelf die men niet leert herkennen.

In families spiegelt de grootvader de Oude Wijze Man. Kinderen willen graag van opa leren, hangen aan zijn lippen als hij een verhaal uit de oude doos opvist en vragen hem het honderdmaal te herhalen. Ze kunnen van zijn levenservaring niet genoeg leren. Zo oefenen ze onbewust hoe ze in zichzelf de bronnen naar geestelijke diepgang kunnen opsporen. Wat waarde heeft kan immers door de volgende generatie worden verdiept, geleefd en belichaamd.

Over haar grootvader getuigde de kleindochter van Mandela op de begrafenis over zijn bereidheid om met hen te spelen en de kracht waarmee hij hen grenzen aangaf die raakten aan waarden. Hij combineerde aldus soepelheid van geest met de kracht van begrenzen.

Maar hoeveel grootvaders geraakten niet gekwetst en in hun kracht gebroken door ervaringen waarvoor ze geen woorden hadden en ook nooit de woorden vonden. Ze bleven soms sprakeloos eenzaam het onverwerkte herkauwen en werden gevoelsmatig onbereikbaar.

De wonden in een cultuur, land, zorgen er soms voor dat het beeld van De Oude Wijze Man in de mist verdwijnt en niet langer weerspiegelt waar het in het leven echt om gaat. Ook mede door het verlies van respect voor ouderen en het niet achten van hun waarde bij het doorgeven van kennis en levenservaring.

In verhalen en sprookjes duikt De Oude Wijze Man vaak op als er iets ernstigs aan de hand is en de leiding en kracht ontbreekt om de orde te herstellen. Hij draagt soms een oplossing aan waar niemand aan denkt, wat niemand door ervaring kent. Hij overziet vaak de situatie, kent de verbanden, weet hoe het ene met het andere samenhangt en hoe de dingen, die uit elkaar liggen, weer samen kunnen worden gebracht.

Hij weet hoe, wat echt waarde heeft, kan worden gered. Hij offert zichzelf zo nodig voor het heil van de hele gemeenschap.

Zoals Mandela zijn volk vertegenwoordigde op de Waarheidscommissie. Hij droeg toen een kleurig hemd met op zijn rug in symbolen de hele geschiedenis van zijn volk. Zo belichaamde hij letterlijk de waarden waar alles om draaide.

item3

Soms is de Oude Wijze Man blind en symboliseert hij het innerlijk zien, het zien van de geest.

Maar wat betekent ‘zien met de geest’ voor ons vandaag in een wereld waarin het uiterlijke de gangbare norm dreigt te worden voor de maat der dingen?

De laatste bevindingen van de wetenschap tonen aan dat er een verbindende verenigende kracht in alle dingen werkt. De kosmos en de natuur spiegelen ons samenhang en zin voor verhoudingen. Deze samenhang en de manier waarop alles zich tot elkaar verhoudt belichaamt de werking van de geest in het leven. Als wij er kennis van nemen wordt dit een spiegel waarin we onszelf kunnen herkennen. De mens kreeg vrijheid als geschenk van de kosmos om binnen deze wetmatigheden met de mogelijkheden waarover hij beschikt, vorm te geven aan de werking van de geest. De mens creëert geen samenhang en verhoudingen, hij geeft er vorm aan. Daarom is het zo wezenlijk om de samenhang en de ordenende kracht in onze eigen levenservaringen te ontdekken.

Vrijheid die de mens aan zichzelf teruggeeft beweegt zich immers binnen de samenhang der dingen die ons als geestelijke grond gegeven is. Als de fragmenten van zijn leven zich samenvoegen dan valt de mens niet langer uit zijn eenheid en voelt hij zich niet langer afgesneden van.

In de stille meditatieve dagen van eind februari laten we volop ons ingeschapen basisgevoel voor verhoudingen spreken door middel van symbolen, verhalen, beelden, metaforen en reflectie. We ontdekken de verbindende kracht in levenservaringen, de structuur die onze geest oevers geeft.

De Oude Wijze Man staat ook voor de geestelijke vader, die in ons woont, de priester, de medicijnman, die ons leidt naar verten die in ons dieper weten liggen en ons verder doen kijken dan de patronen, die we bij gebrek aan perspectief geneigd zijn te herhalen.

Hij helpt ons het beste bij ons naar boven te halen, de kern van ons zijn en geeft ons aan onszelf terug. Hij wordt ook de lichtbrenger genoemd, omdat hij helderheid en inzicht met wijsheid verbindt. Hij vertegenwoordigt de heilzame kracht van de mannelijke energie waar zowel mannen als vrouwen innerlijk naar zoeken om zichzelf te gronden en hun eigenheid te herkennen. In hem verenigen zich de bescherming en intuïtief aanvoelen van het vrouwelijke met het onderscheidingsvermogen en de verbeelding van het mannelijke. Hij verzinnebeeldt ook de onbewuste behoefte van het individu aan spirituele gemeenschap met de mensheid.

 

Deze spirituele vierdaagse komt tegemoet aan de behoefte om meer structuur en richting te ervaren zonder de beweeglijkheid van de geest op te geven. Aan de vraag hoe oude patronen loslaten om de eigen identiteit te vinden. Maar boven alles maken we de beweging van het zoeken naar uiterlijke leiding naar het vinden van innerlijke leiding bij het gaan van ons levenspad.

 

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

R. Ascham

Huguette Beyens

van donderdagavond 20 februari om 18.00 uur t/m zondagmiddag 23 februari om 14.00 uur

bijdrage € 310,00 all in

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1