mensenknop1a1a1
LEVENDE MYSTIEK

De grenservaringen van
Pierre Teilhard de Chardin
of hoe uit de bouwstenen van het verleden
zinvolle toekomst kan ontstaan.

item3

Met de medewerking van Paul Revis,
schrijver van het boek:

De evolutie van brein en bewustzijn -
Het pionierswerk van Jung en Teilhard de Chardin.

van vrijdagavond 10 oktober om 18.00 uur
t/m zondagmiddag 12 oktober om 14.00 uur

We leven in een snel veranderende wereld, waarin door recente bijdragen van de wetenschappen nieuwe inzichten en samenhangen een sterke invloed uitoefenen op de manier waarop we naar de mens, de aarde en de kosmos kijken.

Een totaal nieuwe samenhang ontvouwt zich voor onze ogen en minder dan ooit kunnen we onszelf los zien van een veranderende wereld omdat de veranderingen ook steeds meer innerlijk worden ervaren. Al maar meer vragen naar zingeving dringen zich op naarmate de oude overtuigingen ons in de steek laten als het gaat om geloven, liefhebben en arbeiden. Het lijkt er meer en meer op dat we op zoek zijn naar een kern waar rond alles beweegt. Een centrale kracht die alles in zich verenigt. In vroegere tijden projecteerden we deze fundamentele behoefte op een godsconcept.
Nu breekt als een groene loot doorheen dit concept een levend beeld van een scheppende liefdevolle energie, die zich voortdurend vernieuwt en ons bevloeit.
Een allesomvattende Aanwezigheid.

Dit dwingt ons af te dalen in onszelf, ons vermogen om te reflecteren aan te spreken en te ervaren en voelen waar de energie in beweging komt, om tenslotte te ontdekken hoe onze verhouding tot onszelf, de aarde, de wereld en de kosmos een rechtstreekse invloed uitoefent op het op gang brengen van deze energie en het aanspreken ervan.
Deze zienswijze kan ons brengen tot een samen reflecteren op een anders in de wereld staan.
Tot het leren vanuit onszelf en door anderen om een vollediger mens te worden in liefdevolle afstemming op alles wat leeft en ons voedend omringt.

“Deelhebben aan wat groeiende is - dat is de formule waaraan ik de voorkeur geef, de formule van mijn leven. Liefde tot de mens, de opstijgende pijl in de grote biologische opbouw.
Liefde tot de wereld, die een zo onschatbare macht van goedheid en schoonheid draagt.
Liefde voor God - een uitzonderlijk middelpunt,
dat schittert in het hart van een systeem van middelpunten.
Na het atoomtijdperk komt het tijdperk van de liefde, dat van de menselijke volledigheid.
De tijden die we nu beleven betekenen het einde en het begin van een wereld.
We zijn welbepaald aan het kritische punt gekomen,
waarop de mensheid van verspreiding naar in-één groeiing overgaat”.

Deze woorden van Teilhard de Chardin tekenen de brede en universele blik waarmee hij een veranderende wereld tegemoet trad.
Geboren in de Auvergne, in het hart van een natuur die bruist van leven en energie, geraakt hij als kind reeds gefascineerd door de wonderen van de natuur die hij dagelijks met open ogen en geest exploreert.

“Ik was een jongetje dat door de Auvergne werd gevormd. Auvergne was mijn museum van natuurlijke historie en mijn eigen gebied.”

Zijn kinderlijke verbeelding wordt gevoed door de waarneming van deze natuurpracht, die hij zijn hele leven lang als een kaleidoscoop zal blijven hanteren om tot een oorspronkelijk godservaren te komen. Hij zal later als geleerde nog steeds kijken zonder oordeel maar zwanger van bewondering en verwondering. Door deze verwondering openen zich voor hem verborgen dimensies, die hem toelaten door te dringen in het ontstaan van het leven. Een ontstaan dat hij organisch ervaart, waarin de ene wereld uit de andere ontstaat, voortgestuwd door een nooit aflatende scheppende energie.
Van zijn moeder leerde hij dat de dingen niet verloren gaan. Ze veranderen, nemen andere vormen aan. Dat doet hem later schrijven en zeggen:

“Want in het leven gaat voor de mens niets verloren van het menselijke leed dat wordt doorgemaakt.”

Aangeraakt door het leven zelf besluit Teilhard een innerlijke roep te beantwoorden door als Jezuït in te treden; een engagement voor het leven dat hij combineert met een nooit aflatende studie waardoor hij zich tijdens zijn leven ook profileert als mysticus, geoloog, paleontoloog en visionair. Dit alles komt mooi bijeen in de treffende samenhang die hij aldus verwoordt:

“Op bepaalde ogenblikken kwam het me echt voor alsof iets als een universeel Wezen onder mijn ogen gestalte aannam in de natuur. Maar nu zocht ik niet meer, zoals vroeger, naar iets bovenstoffelijks. Integendeel, mijn zoeken ging in de richting van iets boven-levends, waarin ik die onuitsprekelijke ‘tegenwoordigheid’, die mij omgaf, poogde te grijpen en vast te leggen.”

Door zijn onophoudelijk doorvoelen van de verschillende dimensies van het bestaan en trouw blijvend aan wat hijzelf in dit alles ervaart en waarneemt, begint hij de aarde steeds meer op kosmische schaal te zien, ziet hij het heelal als een geheel in ontwikkeling, weliswaar geordend door wetten die de evolutie garanderen. En middenin dit alles beweegt de mens als een wezen dat met dit alles verbonden is, wat betekenisvol is voor de manier waarop hij handelt, reflecteert en participeert aan dit alles.

 

“De mensheid gaat langzaam vooruit, zoals een rivier die haar baan volgt.
Evenmin als een waterdruppel stroomopwaarts naar zijn bron kan terugvloeien,
kan de mens zich verzetten tegen de stroom die hem meevoert. De rivier stroomt naar de zee.
De mensheid is op weg naar één die Groter is dan zijzelf".

item4

Hij wordt in zijn leven twee keer met de oorlog en diens gruwel geconfronteerd. Deze pijnlijke ervaring versterkt hem in zijn overtuiging dat verandering niet langer kan worden ontkend.

Hij gelooft dat ondanks alle leed en haat de mensheid als geheel in haar diepste wezen niet kan uiteenvallen. Hij schrijft in dit verband:

“Hoe meer wij tegen elkaar aanbotsen, hoe meer we tot elkaar doordringen”.

De omstandigheden dragen ertoe bij dat hij in zijn leven veel reist. Hij leeft in een internationaal verband en ontplooit zich tot een mens die zich zeer bewust wordt van het reilen en zeilen van de wereld. Gelouterd door enkele fysieke beproevingen dringt hij nog dieper door tot de essentie der dingen en beschrijft steeds meer samenhangen tussen wetenschap en religie, die hem in de kerk in opspraak brengen. Hij krijgt hierdoor geen toelating om te publiceren en pas na zijn dood blijkt de universele kracht van zijn reflecties over de evolutie van de mens, de aarde, het heelal en hun onderlinge samenhang.

Desondanks houdt hij vol en ziet het als een roeping om te blijven schrijven. Hierdoor legt hij mede de basis voor een nieuw bewustzijn, dat op reflectie is gebaseerd, een hogere functie van ons denken dat ons in staat stelt stil te staan bij de zin van ons bestaan en wat ons in de dingen van elke dag overkomt. Een bewustzijn dat zich mooi weerspiegelt in deze samenvattende diep doorleefde en doorvoelde woorden van Teilhard:

 

“Maar onder de mensen, die van nature ontelbaar zijn, bestaat er maar één manier
om elkaar te beminnen: zich allen samen aan één haardstede vestigen;
zich allen samen richten naar één middelpunt, dat verenigend werkt; één geheel,
dat in staat is, om ons allen samen te binden, om ons allen te verbinden.”

Teilhard is door zijn brede visie tot op de dag inspirerend en richtinggevend in het zoeken naar een andere geïnspireerde manier om de uitdagingen van het leven te beantwoorden. 
 

-.-

 

Paul Revis is sinds lang gegrepen door deze bijzondere man en verdiepte zich door persoonlijke ervaring en studie in de wonderbaarlijke wereld die Teilhard de Chardin voor ons opent.

Hij schreef in dit verband ook een boek waarin hij het raakpunt tussen Jung en Teilhard, gegrepen en gefascineerd als hij is door de kracht van hen beiden om doorheen oude godsconcepten tot een oorspronkelijke godservaring te komen, waardoor nieuwe samenhangen zich tonen waar we als mens echt iets aan hebben om onszelf en de wereld waarin we leven te kunnen plaatsen.

Hij toont aan dat beiden een dynamisch beeld van het bewustzijn hanteren waardoor ze tot een totaalvisie op het leven komen, waarin boeiende samenhangen zichtbaar worden.

Dank zij zijn boek wordt des te meer duidelijk hoezeer ons brein alle geheimen van de schepping in een notendop bevat en dat we nu maar beginnen te beseffen dat we over een vermogen beschikken om deze te doorgronden: de kracht van zelfreflectie. Iets wat je door ervaring kan leren en hanteren.

item5

In twee momenten neemt Paul ons bij de hand en neemt ons in deze reflectie mee en maakt het werk van Teilhard toegankelijk en hanteerbaar voor het leven waarin we staan. Door zijn jarenlange ervaring als leraar weet hij hoe het voelt om kennis te openen en over te dragen zodat ze herkenbaar wordt. In dit geval het kennis nemen van de inspirerende reflecties van Teilhard waarover hij in zijn boek schrijft:
“Hij geeft aan de evolutie een zin, een richting, een doel.”


Aan het begin van zijn boek getuigt Paul: “Alles ontwikkelt zich naar meer complexiteit. Op onze aardbol betekent dat een ontwikkeling van anorganische materie naar levende materie en van dierlijk bewustzijn naar menselijk zelfbewustzijn. Deze grondgedachte brengt voor mij licht in een wereld van tegenstrijdigheden.”

-.-

Om deel te nemen aan het weekeind hoef je geen voorkennis van Teilhard de Chardin te bezitten.

De nadruk komt te liggen op reflectie en bezinnend stilstaan bij zijn geestelijke erfenis.

 

Huguette Beyens

kort programmaoverzicht

vrijdagavond 10 oktober

na een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur

een presentatie over Teilhard de Chardin

door Willem en Huguette.

 

zaterdagochtend 11 oktober

Eerste deel met Paul Revis van 9.30 tot 10.30 uur

koffiepauze tot 11.00 uur

Tweede deel met Paul Revis van 11.00 tot 12.00 uur

Warme maaltijd om 13.00 uur

Wandeling van 15.00 tot 16.00 uur

koffiepauze tot 16.30 uur

Derde deel met Paul Revis van 16.30 tot 17.30 uur

Avondmaaltijd om 18.30 uur

Avondmeditatie om 19.30 met aansluitend de film: Creation

over Charles Darwins persoonlijke worsteling met zijn geloof.

 

zondagochtend 12 oktober

Samenkomst en uitwisseling van indrukken met Paul, Willem en Huguette

van 9.30 tot 12.00 uur onderbroken door een koffiepauze

Slotmaaltijd om 13.00 uur

 

In de bijdrage in de deelnamekosten van € 220,00 is alles inbegrepen.

 

Huize Poustinia - Beho 108 - 6672 Beho - Belgie

www.poustinia.be - info@poustinia.be - 080-517087

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1