mensenknop1a1a1
LEVENDE MYSTIEK VAN GODSBEELD TOT GOD

 

Al eeuwen lang is de mens doordrongen van het Ongrijpbare, het Onuitspreekbare.

Zich tussen de krachten van hemel en aarde bewegend, ervaart de mens zowel de beperktheid als de grootsheid van zijn bestaan. Het leven als totaliteit wordt als een groot mysterie ervaren. In rotstekeningen, symbolen, dansen, gezangen en verhalen peilt hij sinds de oudheid naar het mysterie van zijn bestaan om tot herkenning te komen van wat in relatie tot dit mysterie innerlijk in hem beweegt. De mens is primair een wezen dat via herkenning tot bewustwording, tot het worden van zichzelf komt.

Veel van de zo ontstane verhalen vonden hun weerslag in de oudste geschriften van de mensheid die tot op de dag van vandaag mensen inspireren om contact te leggen met dit Onuitspreekbare, dat onderwijl in vele namen werd geduid en benoemd.

Sinds lang zijn er ook pogingen gedaan om wat door deze ervaringen in ziel en geest beweegt te interpreteren. Interpreteren betekent duiding geven, inhoud en zin verlenen aan symbolen, woorden en beelden. De mens komt immers door bewustwording tot het zin geven aan zijn bestaan. Door deze zingeving krijgt zijn relatie tot het Ongrijpbare een invulling en kan hij zich ernaar verhouden. Interpretatie hoeft niet te leiden tot het vastleggen van. Ze is op de eerste plaats het openen van een dialoog. Zowel een innerlijke als een uiterlijke dialoog. Ze is in die zin het begin van een proces dat zich voltrekt.

Doch ook reeds eeuwenlang neigen interpretaties ertoe dit Ongrijpbare tot systemen te verdichten. Vooral als het symbolisch bewustzijn moet wijken voor het rationele. Waardoor het weer verengd wordt tot een beperkte visie op het leven die het mysterie geweld aandoet. Zo ontstaan godsbeelden, die de godservaring overschaduwen.

Gaandeweg geraakte de mens verstrikt in een strijd tussen de verschillende godsbeelden en de verschillende interpretaties ervan.

In de serie “levende mystiek” die we in Poustinia organiseren, geven we sporen tot een oorspronkelijke afstemming op de bronnen der mensheid om ruimte te scheppen voor de unieke godservaring die in haar eigenheid ook een universele kiem draagt, die verbindt.

In dat universele openbaart zich een diepere zingeving die elke interpretatie overstijgt en een transcendent karakter vertoont. Dat wat de menselijke maat overstijgt en aan het geheim van het leven raakt.

rainbow

 

In deze context nodigen we de mystagoog en theoloog Tjeu van den Berk uit om sporen te traceren die ons hierin verder kunnen leiden. Hij zal ons bij deze gelegenheid op zijn eigen boeiende wijze introduceren in de godservaring van C.G. Jung.

Jung werd als psychiater geconfronteerd met de innerlijke wereld in zijn medemens en ook in zichzelf. Hij ontdekte door waarnemen en luisteren hoe sterk godsbeelden in het innerlijke van de mens doorleven en in de wereld van de ziel tot uitdrukking komen. De ziel die in haar eigen taal, beelden, symbolen en metaforen tot ons spreekt. Waarin fragmenten van oude verhalen weer oprijzen en zich tot herkenbare thema’s verdichten. Verhalen die de neerslag zijn van godservaringen.

Jung neemt op zeer jeugdige leeftijd afstand van het godsbeeld dat hij via zijn opvoeding voorgespiegeld kreeg. Het afscheid nemen van dit godsbeeld opent voor hem de weg naar een authentieke godservaring die bij hem gepaard gaat met een loutering van de ziel. Hij peilt naar de zin van symbolen, thema’s, die in zijn eigen innerlijke beleving opduiken en herkent er een samenhang in, die hem helpen door te dringen tot de essentie van het godsbeeld uit zijn jeugd.

Zo ontdekt hij het bestaan van een levende god die niet langer tot godsbeelden kan worden herleid. Uiteindelijk zal deze innerlijke queeste hem brengen tot het schrijven van deze zin: ‘God was voor mij alles - alleen niet stichtelijk’.

En verder verduidelijkt hij dit ervaren van God als volgt: ‘Deze ervaringen bevatten een werkelijk geheim, de uitspraken die erover gedaan worden echter niet.’

Om ten slotte tot een kernachtig beleven te komen van wat hij aldus duidt:
‘De geest van de diepte leert ons dat geheim.’

 

Tjeu van den Berk gaat ons als mystagoog voor op een boeiend pad dat ons leidt doorheen authentieke ervaringen van Jung die hun neerslag vonden in zijn vele geschriften. Als leidraad hanteert hij een selectie van verhelderende fragmenten uit de geschriften van Jung en maakt deze transparant door zijn brede en heldere kijk op de diepere verbanden die schuilgaan in de thema’s die Jung in relatie tot zijn godservaring verwoordt.

Door deze spiegelend te hanteren ontstaat er voor de luisteraar een ruimte om te reflecteren over wat op deze wijze in het zicht komt. Het herkennen van kan dan leiden tot een boeiende interactie die door kruisbestuiving vruchtbaar doorwerkt op de eigen godsbeleving, zonder dat deze moet worden gewikt en gewogen.

Tjeu getuigt door zijn oorspronkelijke en diep doorvoelde kijk op deze thema’s van een vertrouwen in de werking van het mysterie in ieder en in het vermogen om er een eigen zinvolle invulling aan te geven.

Het verbindend karakter van een dergelijke open reflectie versterkt tevens de verbinding met de eigen religieuze grond.

Tjeu put onder meer uit de brieven van Jung en het mysterieuze Rode Boek waarin Jung door middel van actieve imaginatie de diepten van zijn ziel verkent.

Maar doorheen alles verweeft Tjeu een vleugje poëzie, waardoor er tussen de regels ineens iets oplicht en een diepere laag vrijgeeft. Het diepere dat in ieder spreekt en door herkenning hoorbaar en leesbaar wordt.

Uiteindelijk beogen we met dit weekend bij te dragen tot wat Jung aldus verwoordt:

 

‘Het geweldige experiment van bewustwording, dat de natuur de mensheid heeft opgedragen
en dat de meest uiteenlopende culturen in een gemeenschappelijke taak verenigt.’

 

Huguette Beyens.

 

Deelnemers worden verwacht

rond 18.00 uur op vrijdagavond 28 februari 2014
na de avondmaaltijd van 18.30 uur voorzien we een avondmeditatie
en aansluitend kan men enkele getuigenissen zien van een aantal godservaringen.

Programma:

Zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 - pauze van 10.30 tot 11.00 -

deel 2 van 11.00 tot 12.00 - pauze tot 13.00

zaterdagmiddag maaltijd om 13.00 uur - gelegenheid tot wandelen tot 15.00 -

deel 3 van 15.00 tot 16.00 - pauze van 16.00 tot 16.30 - deel 4 van 16.30 tot 17.30

zaterdagavond maaltijd om 18.30 uur

avondmeditatie om 19.45 en aansluitend film

LE QUATTRO VOLTE van Michelangelo Frammartino

 

Zondagochtend van 9.30 tot 10.30 - pauze van 10.30 tot 11.00 -

deel 2 van 11.00 tot 12.00 - pauze tot 13.00

zondagmiddag maaltijd om 13.00 uur en daarna vertrek deelnemers

 

Bijdrage voor het hele programma:

€ 220,00

 

Aantal plaatsen beperkt.

 

Deelnemers die een eigen overnachting ( 2 nachten) elders regelen

betalen slechts € 125,00 voor het hele weekeind.

 

Poustinia - 003280517087 of info@poustinia.be

item3b1a
item3b1
H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1 item3b1a item3b1