mensenknop1a1a1
DE VIER BEWUSTZIJNSFUNCTIES IN HET

 

Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet.
Mijn oog en Gods oog. dat is één oog en één oog en één zien en één liefhebben.

M. Eckhart

item2

Onder invloed van geestelijke en filosofische beschouwingen is de mens steeds meer gaan streven naar volmaaktheid.

Het wemelt dan ook langs alle kanten van suggesties om deze volmaaktheid te bereiken, terwijl niet wordt verteld waaruit deze dan zou bestaan. Hoe abstracter het beeld van volmaaktheid blijft hoe meer men er blijkbaar kan aan vasthangen en hoe meer interpretaties ermee worden verbonden. Maar de frustratie er niet te kunnen aan beantwoorden wordt er niet mee weggenomen.

Integendeel. Onze verzameling aan schuldgevoelens wordt er alleen groter van. Niets voelt zo steriel aan als een verzameling schuldgevoelens, waar je verder niets mee kan tenzij kastruimte vrijmaken.

Het gevolg van deze levensinstelling is dat de wezenlijke behoefte, namelijk eenheid ervaren, die ieder mens diep in zichzelf voelt, overschaduwd wordt door de onmacht de fragmenten uit opgedane levenservaringen zinvol bij elkaar te brengen. Het is namelijk niet zozeer wat we ervaren dat onze levenskwaliteit verhoogt maar de mate waarin we erin slagen uit deze levenservaringen de kern te destilleren die ons verder brengt in het proces van meer mens worden.

Mens worden met alles wat erbij hoort is onze diepste hunker en nauw hiermee verbonden is een levend verlangen naar eenheid in ons wezen. Want eenheid veronderstelt dat we de mogelijkheden die deel uitmaken van dat menszijn leren kennen en hanteren.

Het verlangen naar eenheid maakt ons zo gevoelig voor volmaaktheid.

Als we in dit perspectief naar volmaaktheid kijken dan voelen we ons beter bij het bijdragen aan het vollediger maken van de dingen, omdat ze dan in hun veelzijdigheid een grotere werkelijkheid spiegelen.

Als deel van die grotere werkelijkheid is de mens even veelzijdig en in die zin spiegelt de zich ontwikkelende mens in zijn veelzijdigheid ook dat grotere.

De weg die we afleggen om volledig mens te worden wordt aangestuurd door een energie die ons helpt steeds vollediger te worden. Je kan deze energie de scheppingsdrang noemen.

Volledigheid dienen we echter niet te verwarren met volmaaktheid. Want hierbij hoort ook dat we ontdekken welke onze zwakke kanten zijn en hoe we deze kunnen helpen om zich constructief in het levensproces in te voegen.

Zwakke kanten kan je beschouwen als zwakke plantjes die je extra aandacht en verzorging geeft zodat hun levenskwaliteit toeneemt.

In dit dynamische beeld van het leven staat volledigheid in nauwe relatie met de zorg die we besteden aan deze kanten van ons mens zijn die we neigen te verwaarlozen of die we niet eens kennen omdat we er nooit bij stilstaan of het bestaan er niet van kennen.

Wat, gezien vanuit onze mogelijkheden, jammer is, omdat we dan een deel van onze energie niet aanspreken. Dat laat zich altijd op een vervelende manier voelen namelijk doordat we dan frustratie ervaren.

Een van de belangrijkste organen die we kregen om onze ontwikkeling bewust te verzorgen is onze psyche. Een woord dat slaat op de psychische energie die we voorhanden hebben en die bepaalde eigenschappen bezit. Het kennen van deze eigenschappen helpt ons zicht te krijgen op hoe we in vier fundamentele levensbehoeften kunnen voorzien.

De behoefte om aan te geven wat we vaststellen, de behoefte om aan te geven wat in overeenstemming is met onszelf en wat niet, de behoefte om te herkennen wat we zien, de behoefte om mogelijkheden te ontdekken.

In kindertaal betekent dat: ik heb een auto, ik vind hem mooi, hij heeft een stuur en een toeter, hij kan naar rechts en naar links rijden.

Met andere woorden: ik kan vier keer anders naar mijn auto kijken en dat maakt mijn zicht op de auto veel vollediger.

Hoe ik zelf in elkaar zit, namelijk mijn natuurlijke neigingen, karakter en instelling, zal mede bepalen wat uit het voorgaande voor mij het meest van tel is.

Wordt ik niet gestimuleerd om deze vier manieren van kijken gelijk te oefenen dan ga ik mijn leven richten op wat voor mij het meest vanzelf gaat.

Want wat niet vanzelf gaat heeft stimuli nodig en als een kind deze niet krijgt groeit het op met een onvolledig beeld van zichzelf. Met alle gevolgen van dien.

Diep in zijn wezen wordt dit gecompenseerd door een steeds grotere, zelfs soms snijdende hunker naar volledigheid. Als we dan ook nog eens worden beloond of aangemoedigd in een manier van kijken dan weten we op den duur niet beter dan: ik ben volmaakt als ik deze manier van kijken verder ontwikkel.

Daaruit volgt dat we de andere manieren van kijken naar de kelder verbannen waaruit ze echter op ongewenste momenten opduiken en ons overweldigen.

Praktisch betekent dat, dat we bang worden voor die manieren van kijken die we nooit oefenen of we compenseren ze op een onbewuste manier.

In volwassen termen betekent het dat we vanuit ons mens zijn op vier manieren naar de wereld kunnen kijken. Met wereld bedoel ik zowel de binnen-als buitenwereld. We kunnen bewust worden van deze manieren van kijken en ontdekken op welke manier ze eenmaal bewust gehanteerd bijdragen aan een vollediger mens zijn.

Doordat ze de behoeften: benoemen, waarderen, herkennen en ontdekken voeden helpen ze ons ook bij onze spirituele ontwikkeling, wat je ook voeding voor de ziel zou kunnen noemen.

Het kennen van onze psyche en haar functioneren helpt ons dan ook nog eens dichter bij onszelf te komen, een zelf dat ingebed is in een veel grotere Werkelijkheid, die we naargelang cultuur en religieuze achtergrond vele namen hebben gegeven, God, Godin, Tao, Brahma, Grote Geest enz. Namen die menselijke pogingen zijn om de eenheid te benoemen. Want kijken naar en vanuit de eenheid geeft ons een ervaren van een vollediger mens zijn.

Dit standpunt van volledigheid hanteren we in dit weekend
waarin we heel concreet aan de slag gaan met deze vier manieren van kijken.

 

We staan stil bij:

het nader bekijken van het fenomeen psyche

hoe we tot bewustzijn komen

op welke manieren we de werkelijkheid die we ervaren

kunnen leren kennen en hanteren

we zoeken naar herkenbare raakpunten

met het eigen proces van ontwikkeling

we gaan er oefenend concreet mee aan de slag

 

item3

 

 

Dit weekend richt zich tot ieder:

die zichzelf beter wil leren kennen
die zich naar een partner toe vollediger wil leren verhouden
als ouder zijn kinderen beter wil leren begrijpen
die al werkend met anderen meer zicht wil krijgen op allerlei menselijke interacties

Er is geen voorkennis vereist, wel een intentie om bij dit thema te reflecteren en respect voor het proces van een ander op te brengen.

Er wordt in de groep gewaakt over de integriteit van ieder.

Fundamenteel in heel het weekend is de afstemming op wat ons als mens door geboorte gegeven is om scheppend aan de ontwikkeling van onszelf en de mensheid bij te dragen.

In deze gegevenheid bewegen we ons als mens in een Groter Geheel, waarin natuurwetten werkzaam zijn die de eenheid van de schepping schragen. Als deel van deze eenheid komen wij tot herkenning van de mens die we in wezen zijn en schragen.

Huguette

 

 

Alles in Gods schepping geeft wie ernaar kijkt groot genoegen.
Want sommige dingen, bijv. bloemen, zijn mooi om te zien; andere dingen,
bijv. kruiden, bieden genezing; weer andere dingen, bijv. de oogst, kunnen dienen
als voedsel; en er zijn ook schepselen, bijv. slangen en vogels, vol diepere symboliek..
De grote Kunstenaar heeft het universum geschapen als een prachtige cythe
en door op de snaren daarvan te spelen riep hij heel diverse geluiden in het leven...
Een harmonieus akkoord klinkt op uit [het samenspel van] geest en lichaam,
engel en duivel, hemel en hel, vuur en water, lucht en aarde,
zoet en zuur, zacht en hard, en op dezelfde manier worden
ook alle andere dingen in harmonie met elkaar gebracht.

Honorius van Autun

 

Een ieder is welkom

van vrijdagavond 21 november vanaf 18.00 uur 
t/m zondagmiddag 23 november om 14.00 uur

Bijdrage in de kosten: € 220,00 alles inbegrepen

Huize Poustinia - Beho 108 - 6672 Beho
www.poustinia.be - 080-517087
info@poustinia.be

item3c
item3b1
H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1 item3c item3b1